Cerca

lunes, 10 de junio de 2013

Nou article: Repoblació dels sistemes dunars de Mallorca

Els impactes sobre els sistemes dunars litorals per part de l'home a l'illa de Mallorca al llarg del temps han estat tan intensos com recurrents. No obstant un tendeix a associar aquests impactes sols a l'activitat turística que s'ha instal·lat a la costa mallorquina al llarg de les darreres dècades, d'aquests s'han trobat evidències  que es remunten a temps més pretèrits.

Amb aquest sentit, part dels membres del Grup de Recerca BIOGEOMED de la Universitat de les Illes Balears ha publicat recentment un article al Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears el qual fa referència als processos de repoblació forestal que diferents sistemes dunars de Mallorca s'han vist sotmesos. 

Una de les evidències les quals feien sospitar dels processos de repoblació i alteració forestal eren; a) la sospitosa alineació que segueixen els individus de Pinus halepensis, i b) l'homogènia alçada presentada pels mateixos. Foto: Miquel Mir Gual (Es Trenc, Mallorca)Resum
Els sistemes platja-duna són, sens dubte, un dels trets fisiogràfics més característics  de les costes mallorquines. Tot i que aquests, des d’algunes dècades enrere s’hagin  associat de manera ferma a l’activitat socioeconòmica lligada a la indústria turística  de sol i platja, la seva interacció amb l’home es remunta segles enrere. Gràcies a la  tasca realitzada recentment a Menorca s’ha pogut comprovar, mitjançant l’aplicació  d’una senzilla metodologia de mostreig, que una important part dels sistemes dunars  a l’illa tenen masses forestals que, formades bàsicament per Pinus halepensis Mill.,  presenten un origen temporal sospitosament similar, donant peu a pensar amb la  importància que la mà de l’home ha pogut jugar pel que fa a l’aspecte i configuració  de la seva realitat vegetal actual, tot indicant tendències de discriminació positiva en  quant a la presència d’aquesta espècie. El present treball pretén mostrar les  modificacions que les masses boscoses de P. halepensis associades a alguns sistemes  dunars litorals de l’illa de Mallorca han sofert al llarg de les dècades. S’analitzen  mostres representatives per a cada un dels sistemes, les quals, a partir de la seva anàlisi permeten extreure algunes consideracions significatives que mostren alhora  l’evolució històrica d’aquests ambients

Cita
Mir-Gual, M., Fraga, P., Pons, G.X., Roig-Munar, F.X., Martín-Prieto, J.A.,  
Rodríguez-Perea, A. i Brunet, P. J. 2010. Alteracions antròpiques en els boscos de  
Pinus halepensis Mill. dels sistemes dunars de Mallorca. Boll. Soc. Hist. Nat.  
Balears, 53: 133–152. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca.

Miquel Mir Gual

No hay comentarios:

Publicar un comentario